για τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης

(στο τέλος βρίσκεται πρόταση του Συλλόγου για το Πρακτικό)

Οι μαθητές και οι οικογένειές τους θα πληρώσουν ξανά τα σπασμένα της πολιτικής που υποβαθμίζει την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση!

Καμία συμμετοχή στις ομάδες υποστήριξης που ανοίγουν το δρόμο για αξιολόγηση και μετακυλούν ευθύνες κυβέρνησης και υπουργείου στους εκπαιδευτικούς

Το Υπουργείο Παιδείας, με την εγκύκλιο 220703/Δ3, που έστειλε σε όλες τις σχολικές μονάδες στις 21/12/2018, καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να συγκροτήσουν τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α/12-06-2018), για τις νέες δομές στην Εκπαίδευση.

Με βάση το άρθρο 11 παράγραφος 2 του ν. 4547 και την εγκύκλιο για τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης προβλέπεται συγκεκριμένα ότι «….στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., συνιστάται για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών, η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ., συγκροτείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αποτελείται από το διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος

Για να ασχοληθεί το ΚΕΣΥ με ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (άρθρο 11, παράγραφος 4β) πρέπει να έχει «αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης»! ». Ειδικότερα για το έργο των ΕΔΕΑΥ προβλέπεται ότι: «…εξειδικεύουν τους βασικούς άξονες των Ε.Π.Ε., όπως αυτοί καθορίζονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του τμήματος φοίτησης του μαθητή».

Το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) που αναφέρεται παραπάνω, είναι ένα γραπτό σχέδιο δράσης με διαδοχικούς μετρήσιμους στόχους και αφορά κυρίως στους μαθητές με ειδικές ανάγκες, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι υπόλοιποι μαθητές.Στα άρθρα 10 και 11 του Ν. 4547/2018 αναφέρεται επίσης ότι: «Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 3, απαιτείται η: α) προηγούμενη της διενέργειας της αξιολόγησης υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., β) αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών της παραγράφου 2.».

Η εγκύκλιος αυτή δείχνει ξεκάθαρα τι σημαίνει για το υπουργείο ένταξη για όλα τα παιδιά στο γενικό σχολείο: αγνόηση των ιδιαίτερων αναγκών τους, γραφειοκρατία και μετακύληση των ευθυνών στους εκπαιδευτικούς της τάξης.Καταρχήν, θέλουμε να θυμίσουμε ότι δεν περιμέναμε το υπουργείο και τη συγκεκριμένη εγκύκλιο για να συνεργαστούμε οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουμε σε κάθε τάξη, να κάνουμε συλλόγους διδασκόντων με παιδαγωγικό περιεχόμενο και να οργανώσουμε παρεμβάσεις για μαθητές μας που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικές ή συναισθηματικό- κοινωνικές δυσκολίες. Αυτή είναι η καθημερινότητα για εμάς που είμαστε εκπαιδευτικοί της τάξης και όχι εκπαιδευτικοί των γραφείων και του υπουργείου. Ποιος ο λόγος λοιπόν να συστήσουμε αυτές τις επιτροπές;

Οι εξαγγελίες περι ένταξης όλων των μαθητών στο γενικό σχολείο ήταν σαφές ότι είχε προϋποθέσεις. Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, διεύρυνση του ρόλου των ΚΕΣΥ, πολλαπλασιασμός των εκπαιδευτικών που θα απασχολούνταν στα τμήματα ένταξης και στην παράλληλη στήριξη. Σε πλήρη αντίθεση με αυτά το υπουργείο στήνει σε ελάχιστα σχολεία ΕΔΕΑΥ (άλλωστε τα πάντα είναι πια ΕΣΠΑ -και τέλος πάντων να μας εξηγήσει κάποιος πως κτίζεται εκπαιδευτική πολιτική και δημόσιο σχολείο πάνω σε προγράμματα που σήμερα τρέχουν και αύριο τελειώνουν), αφήνει μεγάλα κενά σε τμήματα ένταξης και παράλληλη στήριξη.

Μας καλεί λοιπόν να συστήσουμε ομάδες μέσα απο τις οποίες:

 • Θα πρέπει πια να λογοδοτούμε για τις παρεμβάσεις που δεν πετύχαμε.
 • Οι αιτήσεις για αξιολόγηση από το ΚΕΣΥ και οι εγκρίσεις για παράλληλη στήριξη θα παίρνουν μήνες αναβολή
 • Οι γονείς θα αναμένουν από το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε περιπτώσεις αυτισμού, νοητικής κλπ με τις όποιες συνέπειες στη συνεργασία και τη μεταξύ τους σχέση
 • Τεράστια γραφειοκρατία και καθυστερήσεις ακόμη και στις περιπτώσεις που είναι φανερή η ανάγκη για άμεση υποστήριξη άλλου τύπου – παράλληλη στήριξη

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι πρόθεση τους όχι μόνο δεν είναι οι ανάγκες των μαθητών μας, αλλά ότι για μια ακόμη φορά θριαμβεύει το φθηνό σχολείο και οι περικοπές.

Θεωρούμε λοιπόν, τεράστιες τις συνέπειες αυτής της εγκυκλίου: με παιδιά που δε θα μπορούν να ενταχθούν στα σχολεία μας και βέβαια αύξηση των ιδιωτικών παράλληλων. Ταυτόχρονα είναι ένα σχέδιο που σε συνδυασμό με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας ρίχνει όλες τις ευθύνες στις πλάτες των εκπαιδευτικών και πολύ εύκολα μπορεί να κρίνει σχολική μονάδα και εκπαιδευτικούς ως μη επαρκείς στο εκπαιδευτικό τους έργο. Ας φανταστούμε μια σχολική μονάδα που σχεδιάζει 8 παρεμβάσεις που δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα και μαθητές παραπέμπονται τελικά στα ΚΕΣΥ. Στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας που αφορά αυτόν το δείκτη θα είναι σαφής η ανεπάρκεια. Εκτός και αν αποφασίζουμε να καταγράφουμε και να αξιολογούμε κάθε παρέμβαση που κάνουμε σε μαθητές μας προκειμένου να αποδείξουμε οτι οι περιπτώσεις μη αποτελεσματικής παρέμβασης είναι μόνο ένα μικρό ποσοστό!

Η όλη διαδικασία φανερώνει τι πραγματικά κρύβεται πίσω από τη λογική της «συμπερίληψης και ένταξης» δομών, εκπαιδευτικών και μαθητών ειδικής αγωγής στα γενικά σχολεία, που προωθεί και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως παλιότερα οι κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, πιστές όλες στις οδηγίες της Ε.Ε και του ΟΟΣΑ.

Θεωρούμε όμως ότι είναι αντιπαιδαγωγικό και βαθιά αντιεπιστημονικό να αγνοούν επιδεικτικά τις ειδικές ανάγκες πλήθους μαθητών μας και να μην προχωρούν άμεσα στην κάλυψη όλων των αναγκών σε ΕΔΕΑΥ που θα κάλυπταν την ανάγκη για αξιολόγηση και για ουσιαστική υποστήριξη (ας μην ξεχνάμε ότι τα ΚΕΔΥ είχαν καταλήξει να είναι μόνο κέντρα αξιολόγησης στηρίζοντας και όλες τις άλλες δομές – τμήματα ένταξης και παράλληλη στήριξη.

Απαιτούμε:

 • Κατάργηση του ν. 4547/2018 για τις νέες δομές εκπαίδευσης.
 • Μόνιμους- μαζικούς διορισμούς όλου του απαραίτητου προσωπικού της ειδικής αγωγής.
 • Πλήρη παράλληλη στήριξη για κάθε μαθητή που την χρειάζεται με βάση τη διάγνωσή του.
 • Ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για ΕΒΠ και σχολικό νοσηλευτή.
 • Απρόσκοπτη πρόσβαση της οικογένειας, χωρίς προαπαιτούμενα που ορίζει ο νέος νόμος για τις δομέ στις διεπιστημονικές ομάδες των ΚΕΣΥ σε σύντομο χρόνο που να μην υπερβαίνει τις 30 μέρες.
 • Στελέχωση των σχολείων με το απαιτούμενο ΜΟΝΙΜΟ προσωπικό για την συστηματική υποστήριξη των μαθητών.
 • Ίδρυση κα λειτουργία 2ου Τ.Ε. σε όσες σχολικές μονάδες υπάρχει ο επαρκής αριθμός μαθητών που έχουν ανάγκη φοίτησης σε αυτά.

ΚΑΛΟΥΜΕ τη ΔΟΕ να πάρει απόφαση απεργίας-αποχής από τη συγκεκριμένη διαδικασία, θεωρώντας ότι αυτή η εκπαιδευτική πολιτική που στη βάση της αντιστρατεύεται τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, δημιουργεί προϋποθέσεις αξιολόγησης σχολείου και εκπαιδευτικών, αξιολογώντας την «αποτελεσματικότητα» ενός «βραχύχρονου» εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης, που είναι καταδικασμένο να αποτύχει, αφού στερείται όλων των προαπαιτούμενων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.Να προχωρήσει άμεσα σε κινητοποίηση στο υπουργείο παιδείας μαζί με τις ενώσεις γονέων και τους συλλόγους, ζητώντας τη στελέχωση των δομών της ειδικής εκπαίδευσης με μόνιμο προσωπικό.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από τη διαδικασία.

ΚΑΛΟΥΜΕ Τους Συλλόγους Διδασκόντων να μη συγκροτήσουν τις ομάδες εκπαιδευτικής υποστήριξης, γιατί στην πράξη θα λειτουργήσουν σαν το άλλοθι για την πολιτική υποβάθμισης της Ειδικής Αγωγής. Να συνεχίσουν να καταθέτουν τις περιγραφικές αξιολογήσεις προς τα ΚΕΣΥ όπως έκαναν μέχρι τώρα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Πρόταση για Πρακτικό συναδέλφων/Συλλόγων Διδασκόντων (ΣΔ) στις συνεδριάσεις των ΣΔ για τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης.

«Θεωρούμε ότι είναι αντιπαιδαγωγικό και αντιεπιστημονικό να εναπόκειται, μέσω των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, στους εκπαιδευτικούς  η διαδικασία της αξιολόγησης-διάγνωσης καθώς και η εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, γιατί αυτό είναι έργο διεπιστημονικής επιτροπής και συνεπάγεται τεράστιες καθυστερήσεις για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών σε παιδιά που το έχουν άμεσα ανάγκη!

Διεκδικούμε στελέχωση όλων των αναγκαίων δομών της Ειδικής και Γενικής Αγωγής με μόνιμους διορισμούς όλων των ειδικοτήτων, ώστε να μπορεί κάθε παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να έχει έγκαιρη διάγνωση και άμεση εκπαιδευτική υποστήριξη, στη δομή του δημόσιου σχολείου!

Στη βάση αυτή δε θεωρούμε ότι μπορούμε να συγκροτήσουμε τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και απέχουμε από την όλη διαδικσσία».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *