Αρχείο ετικέτας άδειες

Για τις άδειες για COVID 19

Για τις άδειες εκπαιδευτικών μονίμων & αναπληρωτών  που προκύπτουν από απουσία & εξέταση για COVID 19

Μεγάλο ζήτημα και αγωνία -ιδιαίτερα στους αναπληρωτές συναδέλφους- έχει προκύψει για τη χρέωση  άδειων που χρειάζεται να πάρουν συνάδελφοι όταν φέρουν συμπτώματα κορωνοϊού και για όσο διάστημα χρειάζεται να απουσιάσουν από τη σχ. μονάδα προκειμένου να εξεταστούν  για να διαπιστωθεί ή όχι αν νοσούν από τον ιό. Το διάστημα αυτό συνήθως αφορά από 2 έως 4 μέρες που χρειάζεται να έχουν απαντήσεις της εξέτασης και βεβαίωσης από το γιατρό για την επιστροφή τους ή όχι στη σχ. μονάδα.

Περίπτωση 1η  (την οποία απευχόμαστε)

Σε περίπτωση που νοσούν προβλέπεται ειδική άδεια η οποία δεν αφαιρείται από́ την δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπάλληλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική́ Επιτροπή́. «Σε περίπτωση που υπάλληλος απαιτείται να τεθεί́ σε περιορισμό, λόγω των εκτάκτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί́ αρμοδίως από́ τον Εθνικό́ Οργανισμό́ Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από́ άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί́ τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από́ την Υπηρεσία, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης και τεκμηριωμένης ιατρικής βεβαίωσης.

Περίπτωση 2η  ( η επιθυμητή)

Τι γίνεται σε περίπτωση που επιστρέψουν με αρνητικό αποτέλεσμα στην εξέταση και υγιείς στη σχολική τους μονάδα, τι γίνεται με την ολιγοήμερη αυτή απουσία τους.

Θεωρούμε απαράδεκτο στην παραπάνω περίπτωση οι εκπαιδευτικοί να χρεωθούν έστω και μια μέρα αναρρωτικής άδειας,  ιδιαίτερα οι αναπληρωτές για τους οποίους και περιορισμός ημερών στις αναρρωτικές υπάρχει (15 μέρες) και περικοπή μισθού γίνεται. Απαιτούμε να ενταχθεί κι αυτή η απουσία στην ειδική άδεια εφόσον αφορά πρόληψη εξάπλωσης του ιού και συχνότατα με δαπάνη του ίδιου του εκπαιδευτικού.

Μια τέτοια διαδικασία εξέτασης μπορεί να επαναληφθεί  ξανά και ξανά μέσα στο σχολικό έτος ανάλογα με την πορεία εξάπλωσης του ιού. Δεν γίνεται η ευσυνειδησία και η ευθύνη που επιδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στους  συναδέλφους τους  και τους/τις  μαθητ(ρι)ες τους κάνοντας  προληπτικό έλεγχο να τιμωρείται από την υπηρεσία με οποιαδήποτε περικοπή.

Καλούμε την Δ/νση ΠΕ Δυτ. Αττικής, να στείλει ΑΜΕΣΑ οδηγία προς τα σχολεία και τους συναδέλφους, κατά την αντίστοιχη στάση και άλλων Δ/νσεων ΠΕ τόσο στην Αττική όσο και πανελλαδικά, ώστε οι άδειες ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ που εμπίπτουν και στις 2 περιπτώσεις να χρεώνονται ως ειδικές άδειες με απαραίτητη την ενημέρωση για τις ακριβείς ημέρες άδειας και την κατάθεση δικαιολογητικών. Η σχ. μονάδα με email να ενημερώνει τη Δ/νση Δυτ. Αττικής για τις ημέρες απουσίας της/του εκπαιδευτικού και στη συνέχεια στην πλατφόρμα αδειών να αναρτά αίτηση, απόφαση χορήγησης και βεβαίωση covid test. Η άδεια να ονομάζεται ειδική άδεια απουσίας για κάθε περίπτωση.

Αναρρωτική άδεια αναπληρωτών (Τι ισχύει με βάση το νόμο)

Επισημαίνουμε ότι ως σύλλογος το καταγγέλλουμε και διεκδικούμε να υπάρχει πλήρη κάλυψη των αναπληρωτών με πλήρεις αποδοχές από την πρώτη μέρα και για ένα μήνα για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας όπως ισχύει και για τους μόνιμους συναδέλφους:

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους δικαιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές, εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαήμερη παροχή εργασίας. Για τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας, ο/η αναπληρωτής/τρια εκπ/κός ενημερώνει εγκαίρως τον/την διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας και υποβάλλει αίτηση.

Για αναρρωτική χρονικού διαστήματος μικρότερου των τριών (3) ημερών τη φορά, υποβάλλει μαζί με την αίτησή του/της και την ιατρική βεβαίωση από γιατρό Δημοσίου ή ιδιώτη συμβεβλημένο με το ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ, από Δημόσιο Νοσοκομείο/Κέντρο Υγείας/ Ιδιωτικό Θεραπευτήριο, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια.

Για αναρρωτική άδεια που υπερβαίνει τις 3 ημέρες τη φορά, ο/η αναπληρωτής/τρια εκπ/κός υποβάλλει αίτηση στον/στην διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας μαζί με την ιατρική βεβαίωση/εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιωτικό Θεραπευτήριο προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια. Επιπλέον, ο/ η εκπαιδευτικός προσκομίζει την πρωτότυπη ιατρική γνωμάτευση στο αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης για να παραλάβει τη σχετική βεβαίωση για το διάστημα της απουσίας του προκειμένου να την καταθέσει στο ΙΚΑ για το Επίδομα – Απόφαση Ασθενείας εντός 5 εργάσιμων ημερών. Η απόφαση του ΙΚΑ δίδεται άμεσα από τον/την εκπ/κό στη διεύθυνση προκειμένου να μπορέσει να του/της καταβληθεί το ανάλογο τεκμαρτό ημερομίσθιο .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας πάνω από 15 ημέρες αναρρωτικής άδειας * Στον περιορισμό του εν λόγω εδαφίου δεν εμπίπτουν οι άδειες κύησης ή λοχείας. Προσοχή: Σε περίπτωση που εξαντληθεί η αναρρωτική άδεια των δεκαπέντε ημερών οι αποδοχές είναι στο μηδενικό από τον εργοδότη και το χρονικό διάστημα άνω των 15 ημερών δεν προσμετράται στην προϋπηρεσία τους.

Χορηγείται αναρρωτική άδεια στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία είναι αμειβόμενη και λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ: Για τις τρεις πρώτες μέρες της άδειας καταβάλλεται από το δημόσιο το μισό των αποδοχών που δικαιούται. Από το ΙΚΑ δεν δικαιούται τίποτε.
Για το διάστημα από την 4η μέχρι την 15η ημέρα παίρνει αποδοχές 12 ημερών αφαιρούμενης της επιδότησης του ΙΚΑ που αναλογεί στο διάστημα αυτό. Για το διάστημα από την 16η ημέρα και μετά, μόνο την επιδότηση του ΙΚΑ.

ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ


ΟΛΕΣ/ΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥ (Σύνταγμα) ΣΑΒΒΑΤΟ 6/4 11:00 πμ
Παράσταση διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση Δυτικής Αττικής την Τρίτη 9/11 στις 2:00 μμ
Σπάμε στην πράξη τις απαγορεύσεις!
Διεκδικούμε πλήρη εξίσωση των αδειών διευκόλυνσης της μητρότητας
Κανένα βρέφος δε δικαιούται λιγότερο τη μητρική αγκαλιά!

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η  ρατσιστική διάκριση των μητέρων σε μόνιμες και αναπληρώτριες στον εργασιακό μας χώρο, μας αφορά όλους και είναι ευθύνη όλων μας να σταματήσει να συμβαίνει. Δεν μπορεί κανείς εκπαιδευτικός να επιτρέπει να συμβαίνει δίπλα του αυτή η άδικη, παράλογη, εξευτελιστική μεταχείριση των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών οι οποίες στερούνται τα αντίστοιχα δικαιώματα μητρότητας των μονίμων συναδέλφων  τους.

Οι αναπληρώτριες/ες εκπαιδευτικοί ενάντια σε κάθε νομοθεσία που ισχύει στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έχουν λειψά δικαιώματα  κατά την άδεια μητρότητας (κύησης, λοχείας, ανατροφής) ενώ δεν λαμβάνουν άδεια ασθένειας τέκνου, άδεια επαπειλούμενης κύησης με αποδοχές, ένσημα και αναγνώριση προϋπηρεσίας.

Το αν και πότε θα γίνεις γονιός πρέπει να το αποφασίζεις μόνο εσύ, κανένα υπουργείο, κανένας εργοδότης! Οι εκβιασμοί που δεχόμαστε οι νέοι εργαζόμενοι γονείς πρέπει να σταματήσουν! Οι αναπληρώτριες αφήνουν τα μωρά τους μόλις 5 μηνών για να γυρίσουν στη δουλειά τους, διακόπτοντας πρόωρα το θηλασμό, ή εξαναγκάζονται σε άδειες άνευ αποδοχών και ενσήμων, που τους στερούν επίδομα ανεργίας το καλοκαίρι και έγκαιρη πρόσληψη την επόμενη χρονιά.Στον ιδιωτικό τομέα, αν μείνεις έγκυος μπορεί και να απολυθείς. Ακόμα οι μάνες και οι πατέρες που δουλεύουν με μπλοκάκι (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) δεν δικαιούνται ούτε μια μέρα άδειας.Σε όλα αυτά απαντάμε αγωνιστικά και αποφασιστικά! Η βαρβαρότητα της ελαστικής εργασίας, που καθοδηγείται από Κυβέρνση ΕΕ και ΟΟΣΑ δεν θα περάσει!

Όλα τα παιδιά έχουν τις ίδιες ανάγκες.

Καταγγέλλουμε υπουργεία και εργοδοσίες που διακρίνουν παιδιά αναπληρωτριών και μονίμων, παιδιά συμβάσεων αορίστου και ορισμένου χρόνου! Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για ΠΛΗΡΗ δικαιώματα αδειών ανατροφής, χορήγηση αδειών επαπειλούμενης κύησης και ασθένειας τέκνου για όλες/ους.

ΚΑΛΟΥΜΕ:

  • Όλους/ες σε κινητοποίηση στην Ερμού (Σύνταγμα), στις 6/4, 11:00 πμ. Να παλέψουμε για ό,τι δικαιωματικά μας ανήκει!
  • Σε παράσταση διαμαρτυρίας στην διεύθυνση Δυτικής Αττικής την Τρίτη 9/4 στις 2:00 μμ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

  • Πλήρη προστασία της μητρότητας – 9μηνη άδεια ανατροφής για όλους τους γονείς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με πλήρεις αποδοχές, καταβολή ενσήμων και αναγνώριση της προϋπηρεσίας
  • Πλήρη προστασία της κύησης, ακώλυτη χορήγηση γονικών αδειών και άδειας ασθένειας τέκνου και 5μηνης άδειας επαπειλούμενης κύησης με πλήρεις αποδοχές, καταβολή ενσήμων και αναγνώριση της προϋπηρεσίας
  • Πλήρη καταβολή μισθού και ενσήμων κατά τη διάρκεια της άδειας τοκετού και λοχείας δίχως τον περιορισμό των 200 ενσήμων τη διετία – Κανένας αποκλεισμός από παροχές μητρότητας για τις άνεργες συναδέλφισσες – Αύξηση της άδειας κύησης και λοχείας σε περιπτώσεις πολύδυμης κύησης και πολυτεκνίας -Συμπερίληψη των περιπτώσεων υιοθεσίας
  • Αναδρομική προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και των ενσήμων για όσες/ όσους εξαναγκάστηκαν σε χρήση των αδειών άνευ αποδοχών
  • Να δοθεί σε ΟΛΕΣ τις αναπληρώτριες μητέρες η άδεια των 3,5 μηνών με παιδιά έως 4 ετών

ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ

ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ!

Καμπάνια για την προστασία της Μητρότητας

Σπάμε στην πράξη τις απαγορεύσεις!

Διεκδικούμε πλήρη εξίσωση των αδειών διευκόλυνσης της μητρότητας

Συναδέλφισσες/οι,

Οι διαδοχικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας πιστές στη «διαχείριση προσωπικού» και στους «δημοσιονομικούς περιορισμούς» δε δίστασαν να ανταγωνιστούν τους χειρότερους εργοδότες, καταπατώντας το θεμελιώδες δικαίωμα της γυναίκας εργαζόμενης στη μητρότητα, το δικαίωμα του παιδιού στη μητρική παρουσία. Δε θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί!

Οι αναπληρώτριες/ες εκπαιδευτικοί μέχρι στιγμής δικαιούνται συνολικά 119 μέρες άδειας, πριν (άδεια κύησης) και μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας), στερούνται όμως άδειας ασθένειας τέκνου, άδειας επαπειλούμενης κύησης με αποδοχές, ένσημα και αναγνώριση προϋπηρεσίας και έχουν λειψά δικαιώματα και κατά την άδεια μητρότητας (κύησης, λοχείας, ανατροφής).

Ύστερα από την οργάνωση της Καμπάνιας της Μητρότητας από το Συντονιστικό Αναπληρωτών και Αδιόριστων Εκπαιδευτικών και τον κατά τόπους αγώνα πολλών αναπληρωτριών και συλλογικοτήτων, με τη στήριξη των εκπαιδευτικών σωματείων σε Π.Ε. και Δ.Ε. για το τόσο δίκαιο και ζωτικό αίτημα χιλιάδων εκπαιδευτικών, το υπουργείο παιδείας απάντησε με την ψήφιση τροπολογίας για άδεια ανατροφής 3.5 μηνών, την οποία όμως όπως φαίνεται οι γυναίκες που έχουν κάνει ήδη χρήση της δίωρης μείωσης ωραρίου δεν μπορούν να την πάρουν. Αυτοί οι ελάχιστοι μήνες σε σχέση με την 9μηνη άδεια των μόνιμων εκπαιδευτικών ή την 6μηνη άδεια από τον ΟΑΕΔ των ιδιωτικών υπαλλήλων δεν μας αρκεί. Εκ των πραγμάτων οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στον βάναυσο αποχωρισμό και τον πρόωρο αποθηλασμό με μια δίωρη μονάχα μείωση ωραρίου ανά εβδομάδα από τη μια πλευρά και την αδεια άνευ αποδοχών δίχως καταβολή ενσήμων και προσμέτρηση προϋπηρεσίας από την άλλη, μόλις εξαντληθεί το 3μηνο της άδειας ανατροφής. Κανένας λόγος φυσικά δεν γίνεται στον νόμο για τις περιπτώσεις επαπειλούμενης κύησης.

Συνέχεια ανάγνωσης Καμπάνια για την προστασία της Μητρότητας

πλήρης προστασία της κύησης και της μητρότητας για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς

Καταγγέλλουμε το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο ως εργοδότης ουσιαστικά στερεί από χιλιάδες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε γυναίκας σε προστατευόμενη κύηση, λοχεία αλλά και ανατροφή του παιδιού της. Αν και οι ελαστικά εργαζόμενες εκπαιδευτικοί καλούνται να κάνουν την ίδια δουλειά με τους μόνιμους συναδέλφους, αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εξακολουθούν να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα. Το είδος της σύμβασής τους καθορίζει κατά πόσον μπορούν να εγκυμονήσουν, το πόσο μητέρες μπορεί να είναι ή το πόσο ανάγκη τις έχει το μωρό τους, τη στιγμή μάλιστα που κάθε ένσημο ή προϋπηρεσία επιβάλλονται ως προϋποθέσεις για την επιδότηση από τον ΟΑΕΔ κάθε καλοκαίρι ή την επαναπρόσληψη κάθε νέο έτος αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα:

Συνέχεια ανάγνωσης πλήρης προστασία της κύησης και της μητρότητας για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς